तेज कुमार ओली

सम्पर्क नं.9843409857
इमेल:tejuoli2045@gmail.com
ठेगानाः ित्रवेणी गा‍ पा १० रुकुम ‍‌

Skip to toolbar